بنده با خانمی در عقد موقت 10 ساله هستم و مهریه را یک دسته گل رز سفید با سلیقه خودم قرار دادم. حدود قیمت دستۀ گل بین 30 تا 50 هزار تومان است. آیا این مهریه مجهول است؟ آیا این عقد موقت صحیح است؟
بنده با خانمی در عقد موقت 10 ساله هستم و مهریه را یک دسته گل رز سفید با سلیقه خودم قرار دادم. حدود قیمت دستۀ گل بین 30 تا 50 هزار تومان است. آیا این مهریه مجهول است؟ آیا این عقد موقت صحیح است؟

باسمه تعالی

هر چیزی که در نظر عرف دارای ارزش مالی باشد و میزان آن نیز در نظر عرف مشخص و معین باشد و زن به آن رضایت داشته باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. بنابراین عقد مزبور از این جهت با اشکال مواجه نیست.

کد سایت fa6106