تشخیص موسیقی حرام از موسیقی حلال بر عهدۀ کیست. خود مکلف یا عرف فهمیدۀ متدین؟
تشخیص موسیقی حرام از موسیقی حلال بر عهدۀ کیست. خود مکلف یا عرف فهمیدۀ متدین؟

باسمه تعالی

موسیقی ای حرام است که یکی از این دو ویژگی را داشته باشد:

الف ـ باعث خروج شخص مکلف از حال عادی می گردد؛ مثلاً شهوت را در وی تحریک کند؛ هرچند همین موسیقی اگر به گوش نوع مردم برسد، باعث خروج آن ها از حال عادی نشود. در تشخیص این موارد فرد به یافته ها و تجربۀ شخصی خود مراجعه می کند.

ب ـ موجب خروج نوع مردم از حال عادی می شود؛ هرچند اگر به گوش شخص مکلف برسد، باعث خروج وی از حال عادی نشود. در تشخیص این موارد فرد به یافته ها و تجربۀ سایر افراد جامعه مراجعه می کند و نه لزوماً به افراد متدین.

 

کد سایت fa6107
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی