آیا با نیت عمل به نظر مرجع تقلید در یک مسأله، تقلید در آن مساله محقق می شود یا باید به آن مسأله عمل کرد تا تقلید محقق شود؟
آیا با نیت عمل به نظر مرجع تقلید در یک مسأله، تقلید در آن مساله محقق می شود یا باید به آن مسأله عمل کرد تا تقلید محقق شود؟

باسمه تعالی

تقلید در احکام، یعنی عملی که فرد انجام می دهد، طبق نظر مجتهد باشد؛ هرچند مکلف هنگام عمل توجهی به شخص آن مجتهد یا مطابقت عملش با نظر مجتهد نداشته باشد. بنابراین صرف نیت عمل به نظر مرجع تقلید، تقلید محقق نمی شود.

کد سایت fa6111
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید