بنده خانم 36 ساله ای را به عقد موقت خودم درآورده ام و ایشان مدتی است که من را ترک کرده اند و من گفتم عقد را تحت هیچ عنوان باطل نمی کنم. آیا ایشان با مراجعه به حاکم شرع یا هر طریق دیگری بدون رضایت بنده می توانند عقد را باطل کنند؟ اگر ایشان مرتکب گناهی شوند، آیا بنده در این گناه سهیم هستم؟
بنده حدود چند سال است که خانم 36 ساله ای را که دارای بکارت هم نمی باشند، به عقد موقت خودم درآورده ام و مدت این عقد را به اصرار خود ایشان 15 سال گذاشتیم با تعیین مهریه مشخص. ایشان مدتی است که من را ترک کرده اند و من هم به دلیل علاقه به ایشان و به دلیل اینکه ایشان کمترین گناه را هم انجام ندهند، گفتم عقد را تحت هیچ عنوان باطل نمی کنم و اعلام کردم همۀ امکانات رفاهی را فراهم می کنم و حتی امادگی عقد دائم با ایشان را دارم. آیا ایشان با مراجعه به حاکم شرع یا هر طریق دیگری بدون رضایت بنده می توانند عقد را باطل کنند؟ اگر ایشان مرتکب گناهی شوند، آیا بنده در این گناه سهیم هستم؟

باسمه تعالی

1. مواردی خاص برای جدا شدنِ زن و شوهر، می توان به حاکم شرع مراجعه کرد و تشخیص آن بر  عهده حاکم شرع می باشد.

2. چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa6114