آیا تقلید از فقیهی که بر روش فقه جواهری فتوا نمی دهد، جایز است یا نه؟ خلاف احتیاط است؟
آیا تقلید از فقیهی که بر روش فقه جواهری فتوا نمی دهد، جایز است یا نه؟ خلاف احتیاط است؟ مثلاً برخی از فقها پانصد فتوای مخالف دارند چون روش فقهی آنان متفاوت است. آیا تقلید از آنان اشکال دارد؟

باسمه تعالی

تقلید از مجتهد جامع الشرایط جایز است و بلکه اگر اعلم باشد، واجب است. مقصود از روش فقه جواهری، همین روش رایج در حوزه های علیمه برای اجتهاد است که بر دانش های مقدماتی اجتهاد به خصوص فقه و اصول استوار است. مراد از فقه جواهری آن نیست که تمامی فتاوای مجتهد باید موافق با فتوای صاحب جواهر ـ رحمة الله علیه ـ یا در دایرۀ فتاوا و مبانی وی باشد که این بیشتر شبیه تقلید است تا اجتهاد. بنابراین معنادار نیست کسی مجتهد باشد و از روش فقه جواهری استفاده نکند! وجود فتاوای شاذ یا مخالف با مشهور، در آرای یک فقیه دلیل بر عدم جواز تقلید از او نیست.

کد سایت fa6128
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید