فردی از دفترچه بیمۀ دیگران قبلاً استفاده کرده است. با توجه به دو حالت ذیل در حال حاضر چه وظیفه ای دارد: الف: حکم مسأله را نمی دانسته است ب. حکم مسأله را می دانسته است.
فردی از دفترچه بیمۀ دیگران قبلاً استفاده کرده است. با توجه به دو حالت ذیل در حال حاضر چه وظیفه ای دارد: الف: حکم مسأله را نمی دانسته است ب. حکم مسأله را می دانسته ا ست.

باسمه تعالی

اگر با علم و عمد این کار را کرده است، مرتکب معصیت شده است و اگر نمی دانسته و احتمال هم نمی داده این کار نامشروع باشد یا عمد و اختیاری در کار نبوده است، گناه نکرده است. در هر دو صورت ضامن خسارتی است که در اثر این کار بر شرکت بیمه یا نهاد درمان گر وارد کرده است و باید نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.

 

کد سایت fa6137