آیا نگاه به بدن خانم ها، برای دیگر زنان جایز است؟
ایا نگاه کردن و دیدن بدن خانم های بدون لباس دراستخر و... برای خانم ها هم گناه دارد وحرام است؟

باسمه تعالی

نگاه کردن زنان به یکدیگر، به غیر از عورت (آلت تناسلی و مخرج) و بدون لذت جنسی جایز است.

 

کد سایت fa614 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن