قضای تشهد و قضای سجده به چه معنا است؟
قضای تشهد و قضای سجده به چه معنا است؟

باسمه تعالی

در مواردی که نماز گزار از روی فراموشی تشهد یا یک سجده را بجا نیاورد و وقتی به یاد آورد که محل انجام آن گذشته باشد باید بعد از نماز عمل فراموش شده را بجا آورد و سپس دو سجدۀ سهو بإزاء هر عملی که فراموش  کرده انجام دهد.