پس از اتمام نمازها متوجه شدم مانعی بر روی ناخن انگشت شصت دستم بوده است. آیا باید وضو و نمازها را اعاده کنم؟
نزدیک به نیمه شب شرعی وضو گرفتم و نماز مغرب را درون وقت و نماز عشا را با نیت ما فی الذمه در خارج وقت خواندم. پس از اتمام نمازها متوجه شدم مانعی بر روی ناخن انگشت شصت دستم بوده است. در قسمت روی انگشت و نه قسمت بلند شدۀ ناخن. آیا باید وضو و نمازها را اعاده کنم؟ اگر بدون عجله و داخل وقت این اتفاق می افتاد چه؟

باسمه تعالی

اگر بعد از نماز مانعی در اعضای وضو ببیند و احتمال دهد بعد از شستن آن عضو در وضو، ایجاد شده است، وضویش صحیح بوده است و نیز نمازی که با آن وضو خوانده است، صحیح است و فرقی نمی کند که این موضوع داخل وقت اتفاق افتاده باشد یا خارج وقت.

کد سایت fa6152
طبقه بندی موضوعی وضو|وقت نماز