اگر در هنگام تشهد، به واسطۀ شک در تلفظ درست «أشهد أن لا إله إلا الله»، به طور کامل و یا بخشی از آن را دو یا سه بار تکرار کنیم، موجب اشکال در نماز می شود؟ تکلیف چیست؟
اگر در هنگام تشهد، به واسطۀ شک در تلفظ درست «أشهد أن لا إله إلا الله»، به طور کامل و یا بخشی از آن را دو یا سه بار تکرار کنیم، موجب اشکال در نماز می شود؟ تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر وارد ادامۀ این عبارت نشده است، باید ابتدا این عبارت را صحیح بخواند و بعد ادامۀ آن را بخواند و اگر وارد عبارت بعد از آن شده باشد، می تواند به شک خود اعتنا نکند و می تواند به قصد احتیاط، عبارت مشکوک را تکرار کند؛ البته دفعات تکرار نباید به اندازه ای باشد که منجر به وسواس گردد.

2. اگر مشغول عمل بعد از تشهد شده باشد، تا زمانی که به رکن نرسیده باشد، می تواند به شک خود اعتنا نکند و می تواند به قصد احتیاط آن عمل و اعمال بعدی را تکرار کند؛ البته اگر این تکرار موجب وسواس شود، اعتنا جایز نیست. اما اگر به رکن رسیده است، نباید به شک خود اعتنا کند.

کد سایت fa6153
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز