نمازهای مستحبی را می توان در حال راه رفتن و در غیر حالت نمازهای واجب خواند. آیا شرایطی مانند پوشش برای زن ها در این نمازها واجب است؟
نمازهای مستحبی را می توان در حال راه رفتن و در غیر حالت نمازهای واجب خواند. آیا شرایطی مانند پوشش برای زن ها در این نمازها واجب است؟ سجدۀ این نمازها به چه ترتیبی باید انجام شود؟ آیا نماز حاجت و نافله های یومیه را می توان به این صورت به جا آورد؟ به خصوص برای کارمندانی که وقت اندکی برای نوافل پیدا می کنند.

باسمه تعالی

1. پوشش برای زنان به گونه ای که در جای خود گفته شده است، در نماز واجب و مستحب واجب است.

2. در صورتی که نماز در حال راه رفتن و مانند آن باشد، با خم کردن سر و بدن در حد میسور انجام می شود و اگر امکان خم کردن بدن یا سر نباشد به اشارۀ چشم انجام می گردد.

3. نماز حاجت و نوافل یومیه را می توان با رعایت بند 2 بجا آورد.

کد سایت fa6154
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی