دو برادر توسط یک نفر کشته شده‌اند، اگر تمام وارثان یک برادر بر اجرای قصاص تأکید داشته، اما در برادر دیگر، یک یا چند وارث او خواستار دریافت دیه هستند. آیا می‌توان قصاص کرد؟ در صورت قصاص، دیه را وارثان کدام برادر و به چه افرادی باید بپردازند؟
دو برادر توسط یک نفر کشته شده‌اند، اگر بعد از جمع‌ بندی نظرات، مشخص شد که تمام وارثان یک برادر بر اجرای قصاص تأکید داشته اند، اما در مورد برادر دیگر، یک یا چند وارث او خواستار دریافت دیه هستند. در چنین شرایطی، حکم مسأله قصاص و یا پرداخت دیه چیست؟ آیا می‌توان قصاص کرد؟ در صورت قصاص، دیه را وارثان کدام برادر و به چه افرادی باید بپردازند؟

باسمه تعالی

1.  اولیای دم هر یک ازمقتولین حق مطالبۀ قصاص دارند.

2. اگر فقط برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند، قاتل قصاص می شود ولی باید سهم وارثانی که حق قصاص ندارند و اولیایی که خواهان قصاص نیستند را از دیه بپردازند.

3. وارثان مقتولین به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول آنان که حق مطالبۀ قصاص دارند که به آنان اولیای قصاص می گویند. گروه دوم آنان که حق مطالبۀ قصاص ندارند که عبارت اند از:

الف. همسر مقتول

ب. وارثان مقتول که نسبتشان با مقتول فقط از جهت مادر است مانند خواهر یا برادری که فقط در مادر با مقتول شریک هستند.

 

کد سایت fa6161
طبقه بندی موضوعی دیات|قصاص