به دلیل خرابی دستگاه، دستگاه قطعه ای از ماشین را خراب نشان می دهد و مکانیک آن قطعه را تعویض می کند. مشتری آن قطعه خراب را نزد مکانیک دیگری می برد و می بیند که خراب نیست و به مکانیک اول می گوید حلال نمی کنم. وظیفۀ این مکانیک اول چیست؟
مکانیکی ماشین مشتری را به دستگاه می زند و به دلیل خرابی دستگاه، دستگاه قطعه ای از ماشین را خراب نشان می دهد و او نیز آن قطعه را تعویض می کند. مشتری آن قطعه خراب را نزد مکانیک دیگری می برد و می بیند که خراب نیست. حال نزد مکانیک اول آمده و می گوید پولی که بابت این قطعه گرفته ای حرام است و حلال نمی کنم. وظیفۀ این مکانیک اول چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر مکانیک اول معتقد است که دستگاه در زمان بررسی و تعمیر، سالم بوده است، مسئولیتی ندارد و چیزی بر عهده اش نیست.

2. اگر مکانیک اول نمی دانسته دستگاه خراب است و بعد فهمیده دستگاه در زمان بررسی و تعمیر، خراب بوده است، لازم نیست اجرت دریافتی را به مشتری برگرداند اما باید قیمت قطعۀ جدید را به مشتری بپردازد؛ البته مشتری نیز باید قطعۀ مزبور را به مکانیک اول تحویل دهد.

3. اگر مکانیک اول از ابتدا می دانسته دستگاه خراب است، هم باید اجرت دریافتی را به مشتری برگرداند و هم قیمت قطعۀ جدید را به مشتری بپردازد؛ البته مشتری نیز باید قطعۀ مزبور را به مکانیک اول تحویل دهد.

4. اگر مکانیک اول و مشتری در اینکه کدام یک از فرض های بالا بوده است، اختلاف داشته باشند، مسأله صورت قضایی پیدا می کند و باید بر اساس ادله، امارات و شواهد قضایی از جمله بررسی های کارشناسی در مورد قطعه و دستگاه، نسبت به انشاء حکم مقتضی اقدام کرد.

5. شایسته است مؤمنین حتی الامکان این چنین مواردی را در محاکم قضایی مطرح نکنند، بلکه با توافق طرفینی و بررسی های کارشناسی، این نوع اختلاف های جزئی را بین خودشان حل کنند.

کد سایت fa6162
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره|حق الناس