درب ورودی و پله‌های مسجدی طوری بنا شده است که قدری از فضای کوچه را اشغال کرده است. آیا با آنکه هزینۀ بالایی خرج شده است، باید تخریب شود؟ ورود به مسجد از این درب چه حکمی دارد؟
درب ورودی و پله‌های مسجدی طوری بنا شده است که قدری از فضای کوچه را اشغال کرده است. آیا با آنکه هزینۀ بالایی خرج شده است، باید تخریب شود؟ ورود به مسجد از این درب چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر کوچه ملک شخصی باشد و مالک آن نسبت به وجود این پله ها رضایت ندارد و نیز اگر ملک عمومی است و منع قانونی نسبت به آن وجود داشته باشد یا باعث اذیت و ضرر نسبت به مسلمین گردد، باید تخریب گردد. در هر حال ورود به مسجد از این درب اشکال ندارد.

 

کد سایت fa6165