حکم سرمه کشیدن در چشم بیرون از خانه چیست؟
حکم سرمه کشیدن در چشم بیرون از خانه چیست؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف سرمه کشیدن در چشم برای زن زینت باشد، باید آن را از دید نامحرم بپوشاند. گویا سرمه کشیدن به صورتی که رایج است، امروزه در بین جامعۀ مسلمانان زینت شمرده می شود. بنابراین باید از نامحرم پوشانده شود.

کد سایت fa6175