اگر اعضای وضو خیس باشند، آیا هنگام وضو فقط می توان یک مرتبه شستن را انجام داد یا باز هم دفعۀ اول واجب و دوم مستحب و سوم حرام است؟
اگر اعضای وضو خیس باشند، آیا هنگام وضو فقط می توان یک مرتبه شستن را انجام داد یا باز هم دفعۀ اول واجب و دوم مستحب و سوم حرام است؟

باسمه تعالی

1. شستن اعضا در وضو برای بار اول واجب و بار دوم مستحب است و بار سوم به نیت بدعت (اینکه در اعمال وضو وارد شده است) جایز نیست اما اگر به نیت بدعت نباشد، جایز است.

2. در فرضی که شستن بار سوم حرام است، آب و تری ناشی از شستن، خارج از وضو محسوب می شود و مسح سر و پا با آب خارج، وضو را باطل می کند. البته اگر فرد در ادامه، به نیت وضو با همان آب خارج، اعضای بعدی بشوید که معمولاً همین طور است، وضویش صحیح خواهد بود؛ مگر در دست چپ که مسح پا و سر با آب ناشی از شستن سوم که در کف دست ها باقی مانده است، وضو را باطل می کند.

در احکام پیش گفته فرقی نمی کند که اعضای وضو قبل از وضو خیس باشند یا نباشند.

 

کد سایت fa6176
طبقه بندی موضوعی وضو