اگر در ذکر سجدۀ سهو یا ذکر مستحب قبل از تشهد «بسم الله وَ بالله» را به صورت «بسم اللهُ بالله» بگوییم، آیا نماز باطل است؟
اگر در ذکر سجدۀ سهو یا ذکر مستحب قبل از تشهد «بسم الله وَ بالله» را به صورت «بسم اللهُ بالله» بگوییم، آیا اشکالی دارد؟ نماز باطل است؟ آیا سجدۀ سهو را باید دوباره به جا آوریم؟ از این به بعد که درستش را فهمیده ایم، چطور؟

باسمه تعالی

اگر نمی دانستید و احتمال هم نمی دادید غلط باشد، سجدۀ سهو هایی که تاکنون بدین صورت انجام داده اید، صحیح هستند. بعد از این نیز که از حکم مطلع شده اید، باید عبارت صحیح یعنی «بسم الله وَ بالله ...» را بگویید.

کد سایت fa6178
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|سجده سهو