آیا کف دست در سجده شامل انگشتان هم می شود؟ در تیمم چطور؟
آیا کف دست در سجده شامل انگشتان هم می شود؟ در تیمم چطور؟

باسمه تعالی

1. در سجده باید کف دو دست را طوری بر روی زمین بگذارد که عرفاً بگویند کف دستشانش را بر زمین گذاشته است. در نظر عرف، کف دست در این موارد، قسمت های داخلی کف و انگشتان دست است که معمولاً هنگام سجده قسمتی از کف و قسمتی از انگشتان روی زمین قرار می گیرد.

2. در تیمم مقصود از کف دست، قسمت های داخلی کف و انگشتان دست است.

کد سایت fa6182
طبقه بندی موضوعی تیمم|واجبات نماز