اگر ماده ای که برای چسباندن سرامیک استفاده می‌شود، از مواد غذایی مثلاً آرد ذرت یا شبیه آن تهیه شده باشد، آیا استفاده از آن کفران نعمت است و اشکال شرعی دارد؟
اگر ماده ای که برای چسباندن سرامیک استفاده می‌شود، از مواد غذایی مثلاً آرد ذرت یا شبیه آن تهیه شده باشد، آیا استفاده از آن کفران نعمت است و اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

در شرایط عادی که مواد غذایی مزبور کمیاب نیستند و استفاده از این مواد برای تهیۀ چسب موجب کمیابی مواد غذایی نمی شود، چنین کاری اشکال ندارد.

کد سایت fa6193
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|رابطه با خدا