کاشت ریش از نظر اسلام چه حکمی دارد؟ آیا اگر تارهای مو در صورت کاشته شود، غسل و وضو با آن اشکال دارد؟
کاشت ریش از نظر اسلام چه حکمی دارد؟ آیا اگر تارهای مو در صورت کاشته شود، غسل و وضو با آن اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر مقصود، کاشتن موهایی است که مانند ریش طبیعی قابل رشد است، این ریش عرفاً جزء بدن فرد به شمار می آید و احکام ریش طبیعی را دارد.

2. اگر مقصود، چسباندن یا کاشتن موی مصنوعی در صورت باشد، در صورتی چنانچه که برداشتن آن برای غسل و وضو ممکن باشد و عسر و حرج (سختی غیر قابل تحمل) نداشته باشد، واجب است برداشته شود.

3. ایجاد مانعی در اعضای وضو یا غسل که رفع آن عسر و حرج دارد یا غیر ممکن است، جایز نیست؛ مگر اینکه ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در میان باشد. با این توضیح کاشتن ریش مصنوعی حتی اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا سختی داشته باشد، حرام نیست؛ زیرا این کار معمولاً به هدف زیبایی در مردان انجام می شود که یک غرض عقلائی مشروع است. در هر حال اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد. با این وصف، ریش کاشته شده، در مسأله وضو و غسل مانند ریش طبیعی است.

کد سایت fa6195
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال