دختری 17ساله در زمانی که تقلید نمی کرده است، بدون اذن پدر با پسری عقد موقت خوانده اند و در آن مدت و مهریه را بعد از اجرای صیغۀ عقد موقت تعیین کرده اند به مدت سه سال. دختر بعد از مدتی به عقد دائم و قانونی خواستگار جدیدش در می آید. آیا معظم له آن عقد موقت سابق را باطل می دانند؟
دختری 17ساله در زمانی که تقلید نمی کرده است، بدون اذن پدر با پسری عقد موقت خوانده اند و در آن مدت و مهریه را بعد از اجرای صیغۀ عقد موقت تعیین کرده اند به مدت سه سال. اما دختر بعد از مدتی از پسر جداشده و پسر از سر لجبازی باقی مدت را نمی بخشد و دختر به گمان اینکه عقدمذکور را همۀ مراجع باطل می دانند، به عقد دائم و قانونی خواستگار جدیدش در می آید و حالا دو فرزند دارد. به تازگی در سایت های مختلف دیده است که بعضی مراجع اذن پدر را شرط نمی دانند یا اینکه عقدی که مدت و مهریه نداشته باشد، دائم است. حالا این زن می خواهد از آیت الله هادوی تهرانی تقلید کند. آیا معظم له آن عقد موقت سابق را باطل می دانند؟ با توجه به اینکه در آن زمان دختر تقلید نمی کرده است، آِیا چون بعضی مراجع آن را صحیح دانسته اند، ممکن است آن عقد صحیح بوده باشد؟

باسمه تعالی

1. تقلید شما از معظم له مانعی ندارد.

2. اگر مدت و مهریه در خود عقد و هنگام جاری شدن صیغه تعیین نشده باشد، عقد موقت باطل است و تعیین این دو بعد از عقد فایده ای ندارد. بنابراین طبق اظهارات شما در سؤال، عقد موقت شما از ابتدا باطل بوده است و اگر در این عقد نزدیکی شده باشد، زن باید عدۀ وطی به شبهه نگه دارد و ازدواج در ایام عده حرام و باطل است.

3. شما می توانید دربارۀ عمل سابق خود (عقد موقت) طبق فتوای معظم له رفتار کنید.