در صورتی که بین زن و مردی وطی به شبهه صورت گرفته باشد و این شبهه از طرف مرد باشد و زن به حرام بودن رابطه واقف باشد و الآن بخواهند با هم عقد شرعی کنند، آیا با وجود اینکه از طرف زن زنا بوده است، باید عده نگه دارد؟
در صورتی که بین زن و مردی وطی به شبهه صورت گرفته باشد و این شبهه از طرف مرد باشد و زن به حرام بودن رابطه واقف باشد و الآن بخواهند با هم عقد شرعی کنند، آیا با وجود اینکه از طرف زن زنا بوده است، باید عده نگه دارد؟

باسمه تعالی

از آنجا که این رابطه از طرف زن زنا شمرده می شود، بر زن لازم نیست عده نگه دارد.

 

کد سایت fa6201
طبقه بندی موضوعی احکام عده