آیا برای خوردن هر مورد از اقلام فاتحه مثل خرما یک فاتحه لازم است یا برای هر تعداد یک فاتحه کفایت می کند؟
آیا برای خوردن هر مورد از اقلام فاتحه مثل خرما یک فاتحه لازم است یا برای هر تعداد یک فاتحه کفایت می کند؟ در صورت فراموشی آیا دینی به گردن شخص باقی می ماند؟ آیا حتماً باید فاتحه خواند و جایگزین دیگری مثل صلوات ندارد؟ در صورت فراموش کردن آن چه باید کرد؟

باسمه تعالی

در این گونه موارد اگر این اقلام به شرط خواندن فاتحه یا فرستادن صلوات به شما داده می شود، خواندن فاتحه یا فرستادن صلوات واجب است و تعداد آن بستگی به شرط اعطا کننده دارد. ولی اگر چنین شرطی از سوی اعطا کننده وجود ندارد، واجب نیست؛ هر چند امر پسندیده ای است. بنابراین در فرض اول اگر به هر دلیلی فاتحه خوانده نشد یا صلوات فرستاده نشد، باید در اولین زمان ممکن جبران شود و در فرض دوم چیزی بر عهدۀ شخص نمی آید.

 

کد سایت fa6214
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|حق الناس