در هنگام مسح پا باید کل سطح پوست پا مسح کشیده شود یا اگر قسمتی از سطح پوست پا مسح شود، صحیح است؟
در هنگام مسح پا باید کل سطح پوست پا مسح کشیده شود یا اگر قسمتی از سطح پوست پا مسح شود، صحیح است؟

باسمه تعالی

مسح باید حداقل به اندازه ای باشد که عرفاً بگویند مسح انجام شد؛ هرچند فقط به پهنای یک انگشت باشد.

کد سایت fa6222
طبقه بندی موضوعی وضو