وقتی مسح پا می کشم، احتمال دارد دستم حین کشیدن کج بشود، آیا این کار وضو را باطل می کند؟
وقتی مسح پا می کشم، احتمال دارد دستم حین کشیدن کج بشود، آیا این کار وضو را باطل می کند؟ اگر دقت کنم، وسواسی می شوم.

باسمه تعالی

برای مسح پا باید با رطوبت کف دست یا ناحیۀ داخلی انگشتان دست، از سر انگشتان پا تا برآمدگی روی پا مسح کرد و کج شدن دست وضو را باطل نمی کند و باید از توجه به چیزی که باعث ایجاد وسواس یا تشدید آن می شود، پرهیز کنید.

کد سایت fa6223
طبقه بندی موضوعی وضو