بنده مقلد یکی از مراجع هستم و ایشان عدول به مساوی را جایز می دانند، آیا می توانم به آیت الله هادوی تهرانی عدول کنم؟
بنده مقلد یکی از مراجع هستم و ایشان عدول به مساوی را جایز می دانند، آیا می توانم به آیت الله هادوی تهرانی عدول کنم؟

باسمه تعالی

شما می توانید در یک مسأله یا همۀ مسائل از آیت الله هادوی تهرانی تقلید کند؛ هرچند بهتر است در فرض تساوی دو مرجع، در همۀ مسائل از یک نفر تقلید کنید. برای اطلاع بیشتر از آراء و نظرات معظم له به منوی استفتائات بخش احکام تقلید مراجعه فرمایید.

کد سایت fa6226
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید