آیا نگاه کردن به فیلمی که جنبۀ هشدار و آگاه کردن به جوانان را دارد و در آن بخشی از آهنگ لهوی یا غنا را به صورت کوتاه پخش می کند تا مضرات و مفاسد غنا و آهنگ لهوی را بگوید، درست است یا نه؟
آیا نگاه کردن به فیلمی که جنبۀ هشدار و آگاه کردن به جوانان را دارد و در آن بخشی از آهنگ لهوی یا غنا را به صورت کوتاه پخش می کند تا مضرات و مفاسد غنا و آهنگ لهوی را بگوید، درست است یا نه؟

باسمه تعالی

گوش دادن به آهنگی که انسان را از حال عادی خارج می کند؛ مثلاً شهوت را تحریک می کند، حرام است حتی اگر در قالب فیلم و برای آگاه کردن عده ای از مضرات این نوع موسیقی باشد. پر واضح است که برای آگاهی بخشی در این زمینه هیچ ضرورتی برای پخش آن وجود ندارد. دقت شود برای ترک یک حرام و گناه، جایز نیست که آدمی خود یکبار مرتکب آن شود و پس از دیدن آثار مخرب و مفاسد آن، تصمیم بگیرد آن را ترک کند!

کد سایت fa6229