قسم خوردن مصلحتی برای اینکه آبروی فرد نرود و زندگی یک خانواده از هم پاشیده نشود، چه حکمی دارد؟ گناه است؟ کفاره دارد؟
قسم خوردن مصلحتی برای اینکه آبروی فرد نرود و زندگی یک خانواده از هم پاشیده نشود، چه حکمی دارد؟ گناه است؟ کفاره دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که چاره‌ای جز این قسم دروغ نباشد و این کار باعث مفسدۀ بیشتر مانند از بین رفتن حق مهم تر یا آبروی بیشتر یا تکلیف مهم تری نشود، جایز است و کفاره ندارد.

 

کد سایت fa6232