آیا با وجود اینکه غسل واجب یا مستحب کردیم، باز هم وضو لازم است؟
آیا با وجود اینکه غسل واجب یا مستحب کردیم، باز هم وضو لازم است؟

باسمه تعالی

1. تمامی غسل های واجب مانند جنابت، حیض، نفاس، مس میت و استحاضه به غیر از استحاضۀ متوسطه کفایت از وضو می کنند.

2. غسل هایی که به دلیل معتبر، استحباب آن ها ثابت شده اند مانند غسل جمعه کفایت از وضو می کنند ولی غسل هایی که دلیل معتبری بر استحباب آن وجود ندارد و رجاءاً (صرفاً به امید و احتمال ثواب) انجام می شوند، کفایت از وضو نمی کند.

 

کد سایت fa624
طبقه بندی موضوعی اغسال