آیا سودی که از حاصل از تجارت با پول ربوی است، برای گیرنده زیاده است یا برای دهنده زیاده؟
شخصی با معامله ربوی که با فردی داشته، توانسته است درآمدی بدست آورد، سپس با این درآمد تجارت کرده و سود زیادی به دست آورده است. آیا واجب است که این سودها را به آن فرد بر گرداند؟ زیرا در حقیقت آن فرد مالک اصلی این پول بوده است و این سودها، سود آن درآمد است؟

باسمه تعالی

معاملۀ ربوی حرام و باطل است و طرفین مالک ثمن و مثمن و زیاده نخواهند شد. بنابراین اگر با این مبلغ زیاده تجارت کرد و سودی حاصل شد، برای مالک اصلی آن زیاده است.

کد سایت fa6242
طبقه بندی موضوعی احکام ربا