در فقه گفته می‌شود که زن زانیه، عده ندارد. آیا زنی که به کراّت صیغه می‌شود، ولی عده را رعایت نمی‌کند، حکم زانیه را دارد؟ آیا بر مرد جایز است با علم به این موضوع، او را صیغه کند؟
در فقه گفته می‌شود که زن زانیه، عده ندارد. آیا زنی که به کراّت صیغه می‌شود، ولی عده را رعایت نمی‌کند، حکم زانیه را دارد؟ آیا بر مرد جایز است با علم به این موضوع، او را صیغه کند؟

باسمه تعالی

اگر رعایت نکردن عده به جهت اطلاع نداشتن از احکام و مسائل مربوط به عده باشد یا به جهت بی مبالاتی نسبت به عده باشد ولی گمان می کند صیغه بدون رعایت مسائل عده، صحیح است، احکام زانیه را ندارد و باید از آخرین نزدیکی، عدۀ وطی به شبهه نگه دارد و ازدواج دائم یا موقت با چنین زنی بعد از انقضای عده، جایز است.

کد سایت fa6246