اگر در دستشویی استبراء کنیم، تا چند ساعت بعد از دستشویی مایعی خارج شد حکم ادرار ندارد؟
اگر در دستشویی استبراء کنیم، تا چند ساعت بعد از دستشویی مایعی خارج شد حکم ادرار ندارد؟ مثلاً اگر هشت ساعت یا ده ساعت از آخرین دستشویی گذشته بود باز هم می شود گفت ادراری در مجاری نیست؟

باسمه تعالی

بعد از استبراء تا هر زمان که یقین نداشته باشید مایع خارج شده، ادرار است، آن مایع پاک است و وضو را باطل نمی کند.

کد سایت fa6290
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی