آیا نمازهای واجب و روزه های واجبی که در ایام حیض خوانده نشده است، باید قضا شوند؟
آیا نمازهای واجب و روزه های واجبی که در ایام حیض خوانده نشده است، باید قضا شوند؟

باسمه تعالی

1. باید قضای روزه های واجب، چه قضای روز ماه رمضان و چه غیر آن مانند روزۀ نذری* را بجا آورد.

2. نمازهای یومیه (روزانه) قضا ندارد.

3. نماز آیات در خصوص ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی، قضا ندارد اما نماز آیات در خصوص حوادثی که زمان حادثه در آن ها بسیار کوتاه است مانند زلزله، طوفان و گردباد، همیشه ادا است و باید در اولین فرصت ممکن بعد از پاکی آن را بجا آورد.

4. نماز طواف همیشه ادا است و اگر کسی بجا نیاورده است، در هر زمان که بجا می آورد، باید نیت ادا کند.

5. باید قضای نمازهای واجب دیگر مانند نماز نذری** را بجا آورد.


*مقصود روزه ای است که نذر کرده آن را در زمان مشخصی بجا آورد و آن زمان مشخص مصادف با ایام حیض شده است.

**مقصود نمازی است که نذر کرده آن را در زمان مشخصی بجا آورد و آن زمان مشخص مصادف با ایام حیض شده است.

کد سایت fa6301
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا