من مادرم از سادات حسینی بوده و پدرم سید نیست و می دانم که شرعاً احکام شرعی و فقهی سادات بر من مترتب نمی شود لکن آیا از نگاه شارع مقدس، از ذریه و اعضاء خانوادۀ حضرت نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ محسوب می شوم؟
من مادرم از سادات حسینی بوده و پدرم سید نیست و می دانم که شرعاً احکام شرعی و فقهی سادات بر من مترتب نمی شود و شرعاً نمی توانم از شال سبز استفاده کنم و اگر طلبه بودم، شرعاً نمی توانستم از عمامه مشکی استفاده کنم لکن آیا از نگاه شارع مقدس، حقیر با توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، از ذریه و اعضاء خانوادۀ حضرت نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ محسوب می شوم؟

باسمه تعالی

1. در احکام شرعیِ مربوط به سیادت فرقی بین کسی که از ناحیۀ پدر به سادات انتساب دارد و بین کسی که از ناحیۀ مادر به سادات منتسب است، وجود ندارد.

2. در خصوص لباس مخصوص سادات باید به عرف مردم مراجعه کرد. اگر پوشیدن این لباس برای فردی که از ناحیۀ مادر به سادات منتسب است، در عرف توهین به سادات محسوب نشود یا باعث ایجاد جایگاه و تقدس غیر واقعی برای آن فرد نگردد و نیز در نظر عرف امر پذیرفته شده ای باشد، اشکال ندارد.

3. فردی که از ناحیۀ مادر به سادات منتسب است، از سلالۀ محترم سادات شمرده می شود. بدین جهت موظف است بیشتر از دیگران در مراعات وظایف شرعی بکوشد تا احترام این خاندان محفوظ بماند.

کد سایت fa6305
طبقه بندی موضوعی سهم سادات و انتساب به آنان