آیا نگاه بدون لذت و فساد، به زن مسلمانی که در خیابان حجاب را رعایت نکرده است و به نهی از منکر نیز توجهی نمی‌کند، حرام است؟
آیا نگاه بدون لذت و فساد مثلاً در حد احوال پرسی، به زن مسلمانی که در خیابان حجاب را رعایت نکرده است و مویش بیرون است و به نهی از منکر نیز توجهی نمی‌کند، حرام است؟ آیا اسلام می‌گوید در هنگام صحبت کردن با چنین افرادی، نگاه به چهرۀ آنان حرام است؟

باسمه تعالی

با توضیحاتی که در سؤال آمده است، نگاه به آن بخش از سر و بدن که معمولاً این افراد نمی پوشانند یا آرایش می کنند، بدون قصد لذت حرام نیست.

کد سایت fa6308