اگر در میان سال خمسی ام، کار را ترک کردم و این بیکاری تا سر سال خمسی ام ادامه داشته باشد، آیا اگر سر سال فرا رسد، خمس آن سال را باید بدهم؟
اگر در میان سال خمسی ام، کار را ترک کردم و این بیکاری تا سر سال خمسی ام ادامه داشته باشد، آیا اگر سر سال فرا رسد، خمس آن سال را باید بدهم؟ اگر پس از گذشت مدتی از بیکاری سال خمسی ام به پایان برسد، با شروع کار جدید سال خمسی جدید از همان زمان شروع می شود؟ آیا فرق دارد این بیکاری چند روز یا چند هفته یا چند ماه قبل از پایان سال خمسی باشد؟

باسمه تعالی

1. اگر از درآمد کار قبلی تان چیزی تا سر سال خمسی باقی مانده است، باید خمس آن را بپردازید.

2. می توانی همان سر سال خمسی تان را همچنان همان سر سال قبلی قرار دهید و می توانید روز شروع کار جدید را سر سال خمسی قرار دهید.

3. در احکامی که بیان شد، تفاوتی در میزان مدت بیکاری نیست.

کد سایت fa6324