در چند سال اول تمام درآمد مازاد من صرف تأمین مبلغ مهریۀ همسرم شد و چند سال بعد تا الآن درآمد مازاد من صرف تأمین سرمایه اولیه کسب شده و مقداری سرمایۀ اولیه جهت کسب فراهم کردم که در واقع هزینه زندگی من از روی همین سرمایه تأمین می شود. آیا به این سرمایۀ اولیۀ کسب،خمس تعلق می گیرد؟
چند سال است که ازدواج کردم. در چند سال اول تمام درآمد مازاد من صرف تأمین مبلغ مهریۀ همسرم شد و چون مهریه عند المطالبه و دین شرعی من محسوب می شد ،تمام مهریه رو پرداخت کردم. چند سال بعد تا الآن درآمد مازاد من صرف تأمین سرمایه اولیه کسب شده و مقداری سرمایۀ اولیه جهت کسب فراهم کردم که در واقع هزینه زندگی من از روی همین سرمایه تأمین می شود. آیا به این سرمایۀ اولیۀ کسب،خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

سرمایه ای که گذاران زندگی فرد و افراد تحت تکفلش به آن وابسته است، خمس ندارد. با توضیحات که در سؤال آمده است به این سرمایۀ اولیه خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa6325
طبقه بندی موضوعی مئونه|سرمایه