جهت تعیین سال پایه خمسی و اعلام اموال به چه صورت باید هماهنگی شود؟ باید به دفاتر تهران مراجعه شود یا باید قم خدمت حاج آقا برسم؟
جهت تعیین سال پایه خمسی و اعلام اموال به چه صورت باید هماهنگی شود؟ باید به دفاتر تهران مراجعه شود یا باید قم خدمت حاج آقا برسم؟

 باسمه تعالی

1. سال خمسی هر فردی، از زمان دریافت اولین درآمدی که به آن خمس تعلق می گیرد، آغاز می شود. پس با گذشت یک سال از اولین روز درآمد، به درآمدهای باقیماندۀ آن سال که خرج زندگی نشده است، خمس تعلّق می گیرد. برای تغییر سال مالی باید تاریخی را برای خودتان در نظر بگیرید و یک پنجم از آنچه را که اضافه بر هزینه های متعارف شما از زمان اولین در آمد تا آن روز است، به عنوان خمس بپردازید.

2. کسی که پرداخت خمس بر او واجب بوده است و به هر دلیل تاکنون آن را محاسبه و پرداخت نکرده است، می تواند لیستی از اموال خود تهیه کند و از طریق تماس با دفتر (37720021-025) یا سامانۀ پیامکی (30004954) یا سامانۀ تلگرامی (09100790030) نسبت به محاسبه و پرداخت آن اقدام نماید.

 

 

کد سایت fa6326