کسی که روی بدن خود اسماء جلاله یا آیۀ قرآن را تَتُو یا خالکوبی کرده است، اگر بدون وضو به آن دست بزند، گناه است یا چون زیر پوست است مانعی ندارد؟
کسی که روی بدن خود اسماء جلاله یا آیۀ قرآن را تتو یا خالکوبی کرده است، اگر بدون وضو به آن دست بزند، گناه است یا چون زیر پوست است مانعی ندارد؟

باسمه تعالی

چون در موارد خالکوبی و تتوی رایج آیه یا اسم جلاله زیر پوست است، دست زدن به آن ها بدون وضو اشکال ندارد؛ البته اگر این نوع خالکوبی روی بدن، توهین به این امور مقدس شمرده شود، اصل این کار جایز نیست و باید در اسرع وقت خالکوبی یا تتو پاک شود.

 

کد سایت fa6327
طبقه بندی موضوعی وضو|قرآن