اگر قبلاً یک کتاب هفت جلدی دینی ای را بقیمت 75 هزار تومان خریده باشیم و در کتابخانه خانۀ مان گذاشته باشیم و از نخواندن آن یکسال گذشته باشد، آیا شرعا می بایست خمس این کتاب را پرداخت نماییم یا خیر؟
اگر قبلاً یک کتاب هفت جلدی دینی ای را بقیمت 75 هزار تومان خریده باشیم و در کتابخانه خانۀ مان گذاشته باشیم و از نخواندن آن یکسال گذشته باشد، آیا شرعا می بایست خمس این کتاب را پرداخت نماییم یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر این کتاب در معرض استفادۀ شما باشد، خمس به آن تعلق نمی گیرد. در معرض بودن آن است که احتمال عقلائی بدهید هر از گاهی به آن مراجعه کنید و استفاده کنید؛ هرچند در این میان اتفاق بیافتد که یکسال کامل استفاده نشود.

کد سایت fa6335
طبقه بندی موضوعی مئونه