اگر بدانم قبل از وضو مانعی در اعضای وضو بود ولی من در هنگام وضو به آن توجه نداشتم، باید دوباره وضو بگیرم؟
در رسالۀ برخی از مراجع این مضمون را نوشته که: اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته اید، بنابر احتیاط مستحب، دوباره وضو بگیرید. چون آیت الله هادوی چیزی در این باره نگفته اند، من به این فتوا عمل می کنم و همین موضوع خیلی از وسواس من در مورد وضو را برطرف کرده است. نظر معظم له در این باره چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر بداند قبل از وضو در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، همین که احتمال دهد هنگام وضو به وجود مانع توجه داشته و احتمالاً آن را برطرف کرده یا آب را به زیرش رسانده است، وضویش صحیح است.

2. اگر بداند قبل از وضو در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و احتمال نمی دهد هنگام وضو به وجود مانع توجه داشته تا بخواهد آن را برطرف کند یا آب را به زیرش برساند، ولی مانع مزبور به گونه ای است که گاهی خود به خود آب به زیرش می رسد و گاهی نمی رسد، باید دوباره وضو بگیرد.

3. احکامی که در بند 1 و 2 بیان شد برای افراد کثیر الشک و و سواسی نیست و این افراد نباید به شک خود اعتنا کنند و در خصوص مورد سؤال باید بنا را بر صحت وضو بگذارند.

کد سایت fa6337
طبقه بندی موضوعی وضو