مرسوم است که در ضمن عقد بیع شرط می کنند که وصول چک از سوی خریدار، موکول به روز تنظیم سند در دفترخانه می باشد و شرط می کنند که اگر فروشنده از تنظیم سند خودداری کند، چک وصول نخواهد شد. 1. اگر فروشنده، چک خرج کند و از تنظیم سند خودداری نماید، آیا خریدار ملک در مقابل خریدار دین (چک)، می تواند از وصول چک تا هنگام حصول شرط ضمن عقد و تنظیم سند رسمی استنکاف کند؟ ۲. اگر خریدار چک ادعا کند از شروط ضمن عقد بیع بی اطلاع بوده، می تواند بیع دین را فسخ کند؟
مرسوم است که در ضمن عقد بیع شرط می کنند که وصول چک از سوی خریدار، موکول به روز تنظیم سند در دفترخانه می باشد و شرط می کنند که اگر فروشنده از تنظیم سند خودداری کند، چک وصول نخواهد شد. مستدعی است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمائید: 1. اگر فروشنده، چک خرج کند و از تنظیم سند خودداری نماید، آیا خریدار ملک در مقابل خریدار دین (چک)، حق استناد به شرط ضمن عقد بیع را دارد تا از وصول چک تا هنگام حصول شرط ضمن عقد و تنظیم سند رسمی استنکاف کند؟ ۲. در صورتی که پاسخ مثبت است، اگر خریدار چک ادعا کند از شروط ضمن عقد بیع بی اطلاع بوده، می تواند بیع دین را فسخ کند؟

باسمه تعالی

الف. خرید و فروش دین، چه بین دائن (بدهکار) و مدیون (طلبکار) و چه بین دائن و شخص ثالث؛ خواه دین واقعی باشد و خواه صوری، جایز نیست و معامله باطل است.

ب. شرط مزبور در حقیقت یک تعهد طرفینی است که در ضمن عقد بیع انجام شده است. فروشنده تعهد کرده است که سند مالکیت را مثلاً در فلان تاریخ به نام خریدار تنظیم کند و در مقابل خریدار تعهد داده است که بعد از تنظیم سند باقی ثمن را تسلیم فروشنده کند (چک را وصول کند). این تعهد، مشروع و نافذ و الزام آور است و در صورتی که یک طرف تعهد تخلف کند، طرف دیگر نیز ملزم به انجام متعهد به (امر تعهد داده شده) نیست و به جهت تخلف شرطی که صورت گرفته است، می تواند معاملۀ بیع را فسخ کند.

بنابراین:

1. خریدار ملک تا وقتی که تنظیم سند انجام نشده است، ملزم به وصول چک نیست، بلکه می تواند بیع را فسخ کند.

2. واضح شد که بیع دین اساساً باطل است و فروشندۀ دین ضامن مبلغی است که از خریدار دین بابت فروش دین گرفته است و خریدار ملک در این خصوص مسئولیتی ندارد.

کد سایت fa6341
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل|احکام ربا