زنی زمانی در رساله دیده است که عدۀ عقد موقت دو حیض است اما به طور کامل فراموش کرده است و برای عقد موقت یک حیض نگه داشته است و به عقد دیگری درآمده است و هنگام عقد تصور می کرده که عده اش تمام شده است. آیا حرمت ابدی با همسر دوم حاصل شده است؟
زنی زمانی در رساله دیده است که عدۀ عقد موقت دو حیض است اما به طور کامل فراموش کرده است و برای عقد موقت یک حیض نگه داشته است و به عقد دیگری درآمده است و هنگام عقد تصور می کرده که عده اش تمام شده است. آیا حرمت ابدی با همسر دوم حاصل شده است؟

باسمه تعالی

1. اگر هم زن و هم مرد لااقل نسبت به یکی از دو مسألۀ «ازدواج در عده حرام است» و «زن در هنگام ازدواج در عده بوده است» بی اطلاع بودند، در این فرض اگر دخولی در زمان عده صورت نگرفته باشد، فقط عقدی که خوانده اند، باطل است اما بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند ولی اگر در همین فرض، دخول صورت گرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی می شوند.

2. در فرض سؤال اگر زن از روی فراموشی گمان می کرده عده یک حیض بیشتر نیست و به همین سبب بعد از یک حیض ازدواج کرده، در واقع نمی دانسته که «در هنگام ازدواج در عده قرار دارد». بنابراین در همین فرض:

الف. اگر مرد نیز همین طور گمان می کرده است، وی نیز در واقع نمی دانسته که «زن در هنگام ازدواج در عده قرار دارد». پس در صورتی که دخولی نیز در ایام باقی مانده از عدۀ واقعی صورت نگرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند.

ب. اگر مرد نه به جهت گمان پیش گفته، بلکه اصلاً نمی دانسته که «زن هنگام ازدواج در عده قرار دارد» و دخولی نیز در ایام باقی مانده از عدۀ واقعی صورت نگرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند.

ج. اگر مرد نمی دانسته «ازدواج در عده حرام است» و دخولی نیز در ایام باقی مانده از عدۀ واقعی صورت نگرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند.

کد سایت fa6352
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده