در دوران قبل از پانزده سالگی به دلیل نادانی روزه نمی گرفتم و فکر می کردم سن بلوغ باید تمام شود. حال که 18 سال دارم شک کرده ام که آیا آن زمان، توانایی گرفتن روزه داشته ام یا خیر. آیا قضای آن روزه ها بر من واجب است یا فقط کفاره بر عهده ام آمده است؟
در دوران قبل از پانزده سالگی به دلیل نادانی روزه نمی گرفتم و فکر می کردم سن بلوغ باید تمام شود. حال که 18 سال دارم شک کرده ام که آیا آن زمان، توانایی گرفتن روزه داشته ام یا خیر. آیا قضای آن روزه ها بر من واجب است یا فقط کفاره بر عهده ام آمده است؟

باسمه تعالی

1. بلوغ شرعی با ظهور یکی از نشانه های ذیل محقق می شود:

الف. عوامل بلوغ طبیعی در بدن مانند حیض، خروج منی و روئیدن موی خشن بر قسمت بالا و اطراف آلت تناسلی.

ب. تمام شدن 15 سال قمری در پسر و 9 سال قمری در دختر.

2. روزه گرفتن قبل از بلوغ شرعی واجب نیست؛ هرچند فرد توانایی آن را داشته باشد. اما روزه گرفتن بعد از بلوغ واجب است؛ مگر در جایی که فرد به دلیل ناتوانی به کلی از روزه گرفتن عاجز باشد؛ هرچند بعد از توانایی باید قضا کند. اما اگر این ناتوانی به حدی است که روزه گرفتن موجب عسر و حرج باشد، به میزانی که این مقدار از ناتوانی را رفع کند، می تواند بیاشامد و بنا بر احتیاط واجب وقتی توانایی پیدا کرد، قضا کند. همچنین به میزان پیش گفته، می تواند بخورد و زمانی که توانایی پیدا کرد، باید قضای آن را بجا آورد.

3. در فرض سؤال اگر در آن زمان بلوغ طبیعی داشتید، ولی گمان می کردید که برای بلوغ شرعی باید بلوغ سنی هم حاصل شود و حتی احتمال هم نمی دادید که در این مسأله اشتباه می کنید، قضا واجب است اما کفاره ندارد. همچنین اگر احتمال می دهید در آن زمان روزه برایتان عسر و حرج داشت یا نسبت به روزه گرفتن به کلی ناتوان بودید، باید قضا کنید ولی کفاره ندارد.

کد سایت fa6353
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا|کفاره