آیا چرخاندن نگین انگشتر به سمت کف دست در هنگام قنوت، نماز را باطل می کند؟
آیا چرخاندن نگین انگشتر به سمت کف دست در هنگام قنوت، نماز را باطل می کند؟

باسمه تعالی

دلیل خاصی بر استحباب این کار وجود ندارد. از این رو اگر به عنوان مستحبی در نماز انجام شود، از مصادیق بدعت و تشریع شمرده می شود و حرام است و نماز را باطل می کند.

کد سایت fa6355
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز