آیا حرف کسی که در کار دعانویسی از قرآن و... و این طور کارها است و بگوید بنا به دلایلی در مسجد تنها نمان، آیا حرفش درست است؟
آیا حرف کسی که در کار دعانویسی از قرآن و... و این طور کارها است و بگوید بنا به دلایلی در مسجد تنها نمان، آیا حرفش درست است؟

باسمه تعالی

این سخن وی مستند شرعی ندارد و اساساً توجه به حرف این گونه افراد که خبرهای می دهند و گاهی مطابق با واقعیت درمی آید، مستند شرعی ندارد و اگر مراجعه به این افراد باعث تقویت و ترویج آن ها و خرافات شود، جایز نیست.