ارضا شدن با استفاده از آلت خارجی به کمک همسر جایز است؟
ارضا شدن با استفاده از آلت خارجی به کمک همسر جایز است؟

باسمه تعالی

اگر به عنوان ابزار کمک جنسی (SexToys) استفاده شود و در نظر عرف استفاده از آن نوعی استمتاع زوجین از یکدیگر شمرده شود، حرام نیست اما بنا بر احتیاط واجب داخل کردن هر شئی غیر از اعضای بدن از جمله آلت مصنوعی، در فرج زن  جایز نیست.

کد سایت fa6360