آیا برای باد شدید، قرمز شدن آسمان شب، زرد یا نارنجی شدن آسمان روز یا رعد و برق هایی که صدای بسیار بلندی دارند، نماز آیات واجب می شود؟
لطفاً موارد وجوب نماز آیات را بفرمایید. آیا برای باد شدید، قرمز شدن آسمان شب، زرد یا نارنجی شدن آسمان روز، نماز آیات واجب می شود؟ در مورد رعد و برق هایی که صدای بسیار بلندی دارند، چطور؟

باسمه تعالی

نماز آیات برای موارد ذیل واجب می شود:

1. خسوف (ماه گرفتگی)

2. کسوف (خورشید گرفتگی)

3. زلزله

4. حوادث طبیعی در حدی که معمولاً باعث وحشت عموم مردم می گردد مانند فوران آتشفشان، طوفان، گردباد و ... .

 

کد سایت fa6371
طبقه بندی موضوعی نماز آیات