اگر زن و ‌شوهر دست یکدیگر را در خیابان بگیرند و راه بروند، مشکلی دارد؟
اگر زن و ‌شوهر دست یکدیگر را در خیابان بگیرند و راه بروند، مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

حرام نیست؛ مگر آنکه باعث مفسده ای گردد مانند تحریک جنسی دیگران یا ترغیب دیگران به رفتارهای خلاف عرف جامعه و رفتارهای هنجارشکنانه.