همسر بنده میل جنسی بالایی دارند که نه در توان بنده هست و نه شرایط کاری اجازه می‌دهد، آیا شرعاً جایز است، دمنوش هایی بی خطر، برای تعادل مزاج ایشان به برنامۀ غذایی شان وارد کنم؟
همسر بنده به علت شرایط کاری فقط دو سه روز آخر هفته منزل تشریف می‌آورد و از آنجا که ایشان میل جنسی بالایی دارند که به عقیدۀ طبیب و مشاور به سمت افراط است، میل به روابط خاص همه روزه دارد و این مساله نه در توان بنده هست و نه شرایط کاری اجازه می دهد. همین امر موجب کج خلقی ایشان و به هم ریختگی در زندگیمان شده است. آیا با مشورت متخصص و بدون آگاهی ایشان شرعاً جایز است، دمنوش هایی بی خطر، برای تعادل مزاج ایشان به برنامۀ غذایی شان وارد کنم؟

باسمه تعالی

1. زن در مسألۀ استمتاع جنسی باید از شوهر اطاعت کند؛ مگر اینکه به حد عسر و حرج* یا ضرر برسد. بنابراین در فرض سؤال مهم نیست که میزان میل و توانایی جنسی فرد از معمول افراد بیشتر است یا نه، بلکه ملاک آن است که همسر وی واقعاً توانایی تمکین بدون عسر و حرج  و بدون ضرر را داشته باشد. البته زن نباید به دلایل غیر موجه مانند شاغل بودن نسبت به تمکین کوتاهی کند.

2. خوراندن چیزی به یک فرد بدون اذن وی جایز نیست؛ البته اذن به طور کلی کافی است و لازم نیست در خصوص هر مورد اجازه بگیرد. همچنین اگر اذن در ارتکاز و ذهنشان باشد ولی به زبان نیاورده باشند، کفایت می کند. در مورد سؤال گویا فرض این است که شوهر رضایت ندارد. پس جایز نیست. ولی اگر نجات جان کسی متوقف بر خوراندن چیزی به او باشد، نیاز به اذن نیست، بلکه حتی با منع صریح وی جایز است.

 

* سختی و مشقتی که در نظر عرف معمولاً برای چنین فردی قابل تحمل نباشد.

کد سایت fa6378